header

ŠTA RADIMO

Mi smo advokatska kancelarija specijalizovana za zaštitu intelektualne svojine sa ogromnim iskustvom u registrovanju, licenciranju i ostvarivanju patenata, žigova, autorskih prava i drugih oblika intelektualne svojine.

Nudimo i pružamo savetodavne i konsultantske usluge u vezi sa svim pitanjima intelektualne svojine.

Nudimo i pružamo zastupanje pred lokalnim organom za zaštitu intelektualne svojine i drugim državnim organima u svim postupcima za registrovanje, zaštitu, ostvarivanje i odbranu prava intelektualne svojine, naročito:

PATENTI

Pružamo usluge usmerene na sticanje patenta, uključujući savetovanje, izradu, pripremanje, podnošenje i vođenje postupka povodom nacionalnih i međunarodnih prijava patenata.

Pružamo i druge usluge u vezi sa patentima, uključujući prenos prava, licenciranje, održavanje prava, pretrage baza, praćenje pronalaska.

Vodimo postupak u nacionalnoj fazi PCT prijave patenta kao i priznanje EP evropskih patenata.

ŽIGOVI

Dajemo mišljenja i savete u vezi pitanja da li je predloženi žig podoban za registrovanje kao i o postupku registrovanja.

Vršimo pretrage raspoloživih žigova u nameri da utvrdimo da li postoji mogućnost konflikta sa ranijim prijavama/registracijama žigova.

Podnosimo prijave i vodimo postupak sve do sticanja registracije.

Ostvarujemo i branimo prava iz žiga.

Savetujemo i preduzimamo mere u slučajevima povrede žiga.

DIZAJN

Dajemo savete o pitanjima da li je predloženi dizajn podoban za registrovanje kao i o postupku registrovanja.

Podnosimo prijave i vodimo postupak sve do sticanja registracije.

REŠAVANJE SPOROVA I SUDSKI POSTUPCI

Iza nas je veliko iskustvo i uspeh u rešavanju sporova i postupcima pred sudovima.

OBNAVLJANJA PRAVA

Posedujemo sopstvenu bazu podataka sa kompletnom dokumentacijom koja nam omogućava da pratimo sve rokove za održavanje prava intelektualne svojine naših klijenata, uključujući rokove za plaćanje anuiteta kod patenata/dizajna, obnavljanje važnosti žigova i drugih periodičnih plaćanja.

Naš sektor za održavanje važnosti prava u stanju je da pruži usluge održavanja portfolija prava intelektualne svojine

PRETRAGE I PRAĆENJE

Izvršavamo brzo i efikasno različite vrste pretraživanja u vezi sa patentima, žigovima i dizajnom.

Takođe vršimo usluge praćenja i nadzora u cilju otkrivanja mogućih sukobljavanja sa stečenim pravima intelektualne svojine naših klijenata.

INTERNET DOMENI

Obezbeđujemo registrovanje i praćenje internet domena uključujući zastupanje u rešavanju sporova.

BILJNE SORTE

Savetujemo, pripremamo i podnosimo prijave za zaštitu biljnih sorti i prava oplemenjivača pred organima za zaštitu.

PREVOĐENJE

Obezbeđujemo visoko kvalitetno prevođenje patentnih prijava i drugih pratećih dokumenata na lokalne jezike. Naši patentni prevodioci su specijalizovani za određene tehničke oblasti i stvaraju verne prevode koji slede duh samog pronalaska i lokalnog jezika.

CARINSKI NADZOR PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Postupamo pred Upravom Carina u postupcima koji se odnose na carinske mere predviđene za sprečavanje prelaska krivotvorene robe preko granice. U tu svrhu podnosimo prijave za carinski nadzor i u slučajevima otkrivanja krivotvorene robe hitno postupamo i preduzimamo sva pravna sredstva u clju zaplenjivanja i konačnog uništavanja takve robe.